Chcete reklamovat zboží?

stáhněte si formulář


REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "Občanský zákoník") a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v reklamační lhůtě či záruční době uplatňována práva kupujícího z vadného plnění (dále jen "Reklamace").

1.2. Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího FLORAMIX.CZ - Roman Bednárek, IČ 66697930, se sídlem U Lesa 782/48, 734 01 Karviná (dále jen Prodejce). Reklamní řád dále popisuje, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.floramix.cz.

1.3. Kupující je povinen se seznámit s Reklamním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Kupující rovněž bere na vědomí, že je povinen poskytnout potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

1.4. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zakoupeného zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

2. ZÁRUKA A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

2.1. Jako doklad o záruce slouží doklad o zakoupení zboží (faktura) se zákonnými údaji pro uplatnění záruky.

2.2. Záruční doba začíná dnem doručení zboží na místo určení

 • základní záruční doba je 6 měsíců
 • u spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců
 • u rostlin a zboží podléhající zkáze je záruční doba 48 hodin

2.3. V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

2.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

3.1. Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

3.2. Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost a poškození obalu) podle přepravního listu.

3.3. Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

3.4. Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail reklamace@floramix.cz, nebo přes kontaktní formulář internetového obchodu www.floramix.cz. Dále doporučujeme v případě převzetí od přepravce přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

3.5. Reklamaci je možné uplatnit zasláním zboží na adresu sídla firmy FLORAMIX.CZ - U Lesa 782/48, Karviná 734 01 s přiložením vyplněného formuláře "Odstoupení od kupní smlouvy", který lze stáhnout na stránkách internetového obchodu www.floramix.cz. Před reklamováním zboží a jeho případného zaslání je nutno předem kontaktovat Prodejce na telefonním čísle: +420 777 066 855 nebo emailem: reklamace@floramix.cz. Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží vč. kompletního příslušenství. Součástí zásilky musí být také kopie kupního dokladu (případně také dokladu o nákladech za poštovné).

3.6. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou, a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 • mechanickým poškozením zboží a jeho znečištěním,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem (pěstitelem) určeno,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží a rostliny,
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.

4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

4.1. V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

4.2. Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

4.3. Reklamaci včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od následujícího dne od podání reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty, resp. prodloužené lhůty, se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

5. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Po vyřízení reklamace bude Kupující informován buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení reklamace automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

5.2. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne, kdy byl informován o jejím vyřízení.

5.3. V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 30,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

5.4. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si obchod FLORAMIX.CZ právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

6.2. Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách obchodu FLORAMIX.CZ nebo jako dokument na www.floramix.cz

Tento Reklamační řád je platný od 1.5.2021


Příloha:
Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (viz úvod stránky)